Informacje o projekcie Kłodzko w kadrze

Uczestnikami projektu będzie 15 osobowa grupa młodzieży (w tym lider grupy). Przewidujemy także udział coacha.

Temat projektu brzmi: "„Kłodzko w kadrze"”.

Jego głównym celem jest zaprojektowanie nowej trasy turystycznej i filmograficznej w Kłodzku. Projekt ma również na celu poszerzenie wiedzy uczestników o dziedzictwie kulturowym miasta i regionu, wzmocnienie ich więzi emocjonalnych z Ziemią Kłodzką, która jest częcią Euroregionu Glacensis. W Kłodzku i regionie możemy dostrzec wpływy wielu kultur (polskiej, niemieckiej, czeskiej, judaizmu).

Projekt ma zatem przyczynić się do pogłębienia ich otwartości i tolerancji wobec różnorodności kulturowej wśród uczestników i społeczności lokalnej. W naszym projekcie zaplanowaliśmy cykl warsztatów związanych z rozwijaniem umiejętności fotografowania (obsługa profesjonalnego aparatu fotograficznego, obróbka zdjęć) oraz integracją młodzieży pochodzącej z różnych środowisk. W trakcie zajęć terenowych (Kotlina Kłodzka, Wrocław) wykorzystujemy w praktyce zdobytą wiedzę oraz zapoznajemy się z warsztatem filmowym. Ponadto organizujemy kilka szkoleń dla uczestników oraz panele dyskusyjne, z udziałem zaproszonych gości.

Efektem projektu będzie powstanie nowej trasy turystycznej w Kłodzku (łączącej elementy historyczne i filmowe), opracowanie folderu „Kłodzko w kadrze” (w języku polskim i angielskim). Utworzyliśmy też stronę internetową projektu, prezentującą wyniki naszych działanń. Planujemy także zorganizowanie konferencji podsumowującej oraz cyklu wystaw fotograficznych w wybranych miejscowościach naszego regionu. Projekt jest realizowany od sierpnia 2013 do lutego 2014 na obszarze Ziemi Kłodzkiej.


An diesem Projekt werden 15 Jungendliche (einschliesslich Gruppenleiter), vermutlich mit einem zusätzlichen Coach.

Das Thema dieses Projekts lautet: „Glatz im Filmausschnitt”.

Das Hauptziel ist das Entwerfen einer neuen Reise- und Filmroute durch Glatz. Das andere Ziel des Projekt ist die Erweiterung des Wissens der Teilnehmer űber die kulturelle Erbschaft der Stadt und der Region, die Verstärkung der emotionellen Bindungen mit der Glatzer Region, die ein Teil der Euroregion Glacensis ist. In Glatz und seiner Region kann man Einflűsse der polnischen ,deutschen, tschechischen Kultur und des Judentums bemerken.

Das Projekt soll also zu der Vertiefung der Offenheit und Toleranz beitragen, trotz der kulturellen Vielseitigkeit der Teilnehmer und der örtlichen Bevölkerung. Für unser Projekt haben wir Kurse geplant, wie das Erlernen des Fotografierens (Bedienen der professionellen Fotokamera, Bearbeitung von Fotos) verbunden mit der Integrierung der Jugendlichen aus verschiedenen Lebenskreisen. Wir werden uns praktisch mit dem Gebiet (Glatz, Breslau) beschäftigen, uns Wissen aneignen und uns mit der Filmwerkstatt vertraut machen. Auβerdem werden wir auch mit den eingeladenen Gästen Lehrveranstaltungen und Diskussionsrunden organisieren.

Diskussionsrunden organisieren. Als Ergebnis dieses Projektes soll eine Reiseroute durch Glatz entstehen, die historische und filmische Elemente verbindet . Ferner soll ein Faltblatt Glatz im Bild” in der polnischen und englischen Sprache erarbeitet werden. Wir erstellen auch eine Internetseite des Projekts, die die Resultate unserer Arbeit präsentieren wird. Wir haben auch vor, zusammenfassende Konferenzen und eine Reihe von Fotoausstellungen in augewählten Ortschaften unserer Region zu veranstalten. Dieses Projekt wird von August 2013 bis Februar 2014 in der Glatzer Region veranstaltet.