Idea Programu

"Młodzież w działaniu”" to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku od 13 do 30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętnoœci i zdobywać nowe doœwiadczenia w czasie wolnym od nauki.

Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieœć swoje kwalifikacje, rozwinąć działalnoœć czy nawiązać współpracę międzynarodową.

Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowoœci młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętnoœci. Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Akcja 1. Młodzież dla Europy

Akcja 1.2. – Inicjatywy Młodzieżowe

Cele

W ramach tej podakcji wspiera się projekty, w których młodzież aktywnie i bezpośrednio uczestniczy w samodzielnie obmyślonych działaniach, odgrywając w nich kluczową rolę i rozwijając w ten sposób swą inicjatywę, przedsiębiorczość i kreatywność.

Na czym polega Inicjatywa Młodzieżowa?

Inicjatywa Młodzieżowa to projekt, który inicjuje, tworzy i realizuje sama młodzież. W takich inicjatywach młodzież ma szansę sprawdzić w praktyce swoje pomysły, bezpośrednio i aktywnie uczestnicząc w planowaniu i realizacji projektów. Uczestnictwo w Inicjatywie Młodzieżowej stanowi istotne doświadczenie w ramach edukacji pozaformalnej, a także pozwala młodym ludziom poczuć, że są obywatelami Europy i wnoszą swój własny wkład w jej budowanie.

Projekt Inicjatywy Młodzieżowej ma trzy fazy:

1. planowanie i przygotowanie,
2. realizacja działania,
3. ewaluacja (włącznie z refleksją na temat ewentualnej kontynuacji).

We wszystkich fazach projektu należy uwzględnić zasady i praktyki edukacji pozaformalnej. Inicjatywy Młodzieżowe mogą być dwojakiego rodzaju:
• krajowe: inicjatywy młodzieżowe przygotowywane na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym przez jedną grupę w jej kraju zamieszkania,
• międzynarodowe: inicjatywy młodzieżowe wspólnie realizowane w ramach sieci przez dwie lub więcej grup z różnych krajów.